TOKYO GOGAKU GAKKO

PRIVACY POLICYChính sách bảo mật

Trường Tokyo Gogaku thiết lập phương châm bảo vệ thông tin cá nhân, xây dựng hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân, tất cả nhân viên đều được phổ biến triệt để về việc bảo vệ thông tin cá nhân

Quản lý thông tin cá nhân

Trường chúng tôi với mục đích đảm bảo thông tin khách hàng hiển thị một cách chính xác và đầy đủ nhất, ngăn chặn việc thông tin khách hàng bị trộm cắp, bị mất, bị rò rỉ, chúng tôi đã thiết lập hệ thống bảo vệ quản lý toàn thể, ngoài ra cũng bồi dưỡng nhân viên về tính quan trọng của việc bảo mật thông tin, quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi thư điện tử hay tài liệu liên quan tới việc trả lời các câu hỏi hay hướng dẫn liên quan tới vấn đề hành chính như một cách thức để liên lạc.

Nghiêm cấm việc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

Chúng tôi quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng, trừ những trường hợp đặc biệt dưới đây, chúng tôi không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ 3.

  • Trường hợp có sự đồng ý của khcash hàng
  • Trường hợp khách hàng có nguyện vọng sử dụng dịch vụ mà ủy thác trường hỗ trợ về mặt thủ tục
  • Trường hợp cần phải cung cấp thông tin theo yêu cầu pháp luật.
Chính sách an toàn cho thông tin cá nhân

Chúng tôi chuẩn bị chính sách toàn vẹn về bảo mật để bảo vệ sự an toàn cũng như sự chính xác cho thông tin của khách hàng.

Tham chiếu thông tin chính chủ

Trường hợp khách hàng muốn tham chiếu, thay đổi, xóa thông tin chính chủ, sau khi khách hàng chứng minh được nhân thân, thì bên trường sẽ xử lý yêu cầu.

Đánh giá và tôn trọng quy phạm, luật lệ

Trường chúng tôi cũng tham khảo các luật lệ của Nhật bản về thông tin cá nhân, đồng thời tuân thủ theo các quy phạm khác mà tiến hành đánh giá nội dung hệ chính sách bảo mật này, và cải tiến nếu cần.

Nguyên nhân miễn trách nhiệm

Nội dung thông tin trên trang này cũng như quy ước này có thể sẽ có sự thay đổi, cải tiến mà không có thông báo, dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, trường hợp thông tin bị thay đổi hay trang web này bị ngừng hoạt động hay không thể xem được, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm.

Bản quyền/strong>

Chúng tôi có toàn quyền sở hữu với tất cả nội dung đăng trên web này. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng ngoài mục đích cá nhân mà không có sự đồng ý bằng văn bản.

Liên hệ

Hãy liên hệ ới chúng tôi về vấn đề sử dụng thông tin cá nhân ở đây.
Trường Tokyo Gogaku
Số điện thoại: 03-5960-7233
Mail:info@tgg.tokyo